تکمیل فرآیند تمدید بیمه نامه ثالث
مشخصات بیمه نامه جدید
مشخصات خودرو
سابقه بیمه نامه
پوشش ها
جزئیات حق بیمه
کد رهگیری تمدید بیمه نامه ثالث

بیمه گذار محترم ، پیشنهاد تمدید بیمه نامه ثالث شما با کد رهگیری صادر گردید.


- این کد تنهاجهت پیگیری تمدید بیمه نامه ثالث قابل استفاده می باشدو به منزله صدور اینترنتی بیمه نامه نیست.


- در صورتی که تمایل دارید ادامه تمدید را در زمان دیگری به انجام برسانید، داشتن کد رهگیری و کد بیمه گذار الزامی می باشد.


جهت پرداخت اینترنتی حق بیمه به مرحله بعد مراجعه نمایید.