استعلام وضعیت پرداخت حق بیمه
وضعیت پرداخت حق بیمه

* تمامی مبالغ موجود در جدول زیر به ریال می باشد.


تاریخ سررسیددورهقسطروش پرداخت اقساط تاریخ پرداخت اقساط حق بیمه معوقهحق بیمه پرداخت شده

***بیمه گذار محترم چنانچه اقساط حق بیمه حداکثر تا 30 روز پس از تاریخ سررسید آن پرداخت گردد،ضمن حفظ اعتبار پوشش های بیمه ای بیمه نامه ، از ایجاد هزینه بابت جبران اندوخته بیمه نامه جلوگیری به عمل می آید.